volejte 777 223 341 nebo 774 136 730

Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Cestovní agentury Badentour CZ s.r.o.:
(dále jen CA)

 1. ÚVOD
  CA se specializuje zejména na relaxační a lázeňské pobyty na Slovensku. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné mluvní vztahy pro účast na pobytech a zájezdech, založenou příslušnou ( cestovní) smlouvou uzavřenou mezi Cestovní kanceláří Badentour s.r.o, DIČ:CZ27439305 a uživatelem služeb ( dále jen zákazník) v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem ( č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele ( č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. Pro služby cestovního ruchu se smluvní vztah dále řídí zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Veškeré právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších právních předpisů.
  CA organizuje standardní zájezdy/pobyty s předem stanoveným programem i zájezdy a služby na objednávku pro individuální zájemce dle dohody. Pro účastníky s individuální dopravou zprostředkovává ubytování včetně dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem.
   
   
   
 2. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB A ZPUSOB ÚHRADY
  Rezervace účasti na zájezdu/pobytu pořádaném CA provádí zákazník telefonicky, prostřednictvím webových stránek CA nebo osobně v kanceláři CA, případně u autorizovaných obchodních zástupců.
  Smluvní vztah mezi objednavatelem služeb (zákazníkem) a CA vzniká předáním řádně vyplněné a podepsané objednávky služeb, úhradou služeb, převzetím a potvrzením objednávky CA.

  CA je oprávněna do 21. dne před realizací služeb jednostranným úkonem zvýšit cenu služeb v případě, že dojde ke zvýšení:
  • plateb spojených se službami, které jsou zahrnuty v ceně služeb, nebo
  • směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10%.
  • písemné oznámení o zvýšení ceny zašle Cestovní kancelář zákazníkovi nejpozději 21 dnů před čerpáním služeb.
  I. Změny sjednaných služeb
  • CA může v nutných případech službu vypovědět, přesunout dobu konání, změnit program, trasu, způsob přepravy, místo ubytování nebo cenu služeb, pokud nastanou okolnosti, které brání poskytnout služby podle předem stanovených podmínek. Takové změny je CA povinna zákazníkovi oznámit bez zbytečného odkladu.
  • zákazník má právo na odstoupení od objednávky a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy služeb nebo na převod zaplacených částek na úhradu ceny náhradního, nově zvoleného čerpání, a to bez jakýchkoliv poplatků při:
   • zrušení služeb CA /živelná pohroma, neúměrné změny u dodavatelů služeb, nedostatečná obsazenost služeb/.
   • přesunu konání služeb proti původně stanovenému termínu o více než tři dny.
   • změně ceny služeb s výjimkou případů uvedených v bodu 2.
   • místa ubytování, způsobu přepravy.
  II. Za závažnou změnu se nepovažuje:
  • změna ubytovacího či stravovacího objektu ve stejném pobytovém místě, pokud je zachována kategorie a sjednaný rozsah vybavení takového objektu, popřípadě jsou-li služby poskytnuty v objektu vyšší kategorie.
  • změna ceny služeb do 10% z původní ceny v důsledku změny kurzu zahraničních měn vůči Kč.
  • cestující musí brát v úvahu možnost výrazného zpoždění při plánování dovolené a musí vycházet z toho, že první a poslední den čerpání služeb je vyhrazen na přepravu.
  Rozhodne-li se zákazník z výše uvedených důvodů od objednávky odstoupit, učiní tak písemně, na základě oznámení CA ve lhůtě na tomto oznámení uvedené. V případě nedodržení uvedené lhůty se má za to, že zákazník se změnou souhlasí. Na zrušení služeb po uvedené lhůtě se vztahují stornovací podmínky CA
   
   
   
 3. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY, STORNO POPLATKY
  Zákazník má právo kdykoliv před započetím služeb odstoupit od objednávky. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy zákazník předá písemnou formou storno služeb buď osobně v CA, nebo je zašle doporučeným dopisem. Za storno je považováno i snížení počtu objednaných míst.

  Při odstoupení od objednávky zákazník zaplatí CA stornovací poplatky v následující výši:
  • nad 60 dní 10% z ceny služeb
  • 59 až 30 dní 25% z ceny služeb
  • 29 až 15 dní 50% z ceny služeb
  • 14 až den čerpání 100% z ceny služeb

   
 4. REKLAMACE SLUŽEB
  • Nároky na reklamaci musí zákazník uplatnit u CA písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po ukončení služeb. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měla být služba ukončena podle objednávky služeb, jinak právo zaniká. Došlo-li k nesplnění programu nebo některých služeb z viny CA, má zákazník právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb. V okamžiku vzniku reklamace poskytnutých služeb musí být mezi zákazníkem a provozovatelem ubytovacího zařízení proveden zápis o předmětu reklamace. Tento zápis musí být ze strany ubytovatele vždy písemně potvrzen.
  • CA neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
  • CA neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CA.
  • Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se CA nedohodne se zákazníkem na delší lhůtě.
  Klienti nejsou v ceně služeb pojištěni na odpovědnost za způsobené škody, pojištění zavazadel apod. proto zákazníkům doporučujeme, aby tak neprodleně učinili u některé z pojišťovacích společností.
   
   
 5. CESTOVNÍ DOKLADY A PŘEDPISY
  Zákazníci, kteří si zakoupí služby do zahraničí, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání služeb.
  Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestují. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese účastník služeb.

  I. Škody
  Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu ubytování v ubytovacím zařízení.

  II. Další ustanovení
  CA předá nebo doručí nejpozději 10 dnů před začátkem služeb:
  • poukaz pro ubytování (Voucher), který nabývá účinnosti po plném zaplacení ceny. Pokud klienti ubytují v pokoji více osob než je uvedeno ve Voucheru, berou na sebe veškerá rizika a postihy ze strany ubytovatele.
  • pokyny na cestu

   
 6. ZÁVĚR
  • Využívání a ochrana osobních dat
   Zákazník souhlasí s tím, aby CA v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala jeho chráněné osobní údaje i jeho rodinných příslušníků včetně rodného čísla. Tyto údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CA. Správce i zpracovatel osobních údajů tyto osobní údaje patřičně zabezpečí a ochrání organizačními a technickými opatřeními - v míře odpovídající rizikovosti zpracování.
  • Závěr
   Písemný program služeb / objednávka, všeobecné podmínky a pokyny na cestu/ jsou nadřazeny ústním informacím.
  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
   Vážení klienti, sledujte ve vlastním zájmu případné změny ohledně ubytování, které najdete na úvodní stránce naší webové stránky.


NAŠE TIPY

Podhájská je znovu kompletně

otevřena!!!

 

Last Minute!!!

Štúrovo !!!

Možnost krátkodobých

a víkendových pobytů!

32 druhů ubytování uvnitř areálu

 

 

Volejte 777 22 33 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dostanete příspěvek od zaměstnavatele na dovolenou? Rádi Vám vystavíme fakturu na čerpání toho příspěvku.

 

Volejte

rádi Vám poradíme!


Možnost pobytů s Vaším pejskem! Podhájská.

V těchto penzionech:

 

 

Aparmány Peter  (č. 24)
(malý pejsek)

Podhájská.


Badentour CZ s.r.o.
tel.: +420 777 223 341
+420 774 136 730
e-mail: info@badentour.cz